ეკონომიკა

როგორ განაწილდება მილიარდები 2020 წლის ბიუჯეტიდან

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტებია ეკონომიკური ზრდის და მოსახლეობის სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

,,სპუტნიკი საქართველოს“ ინფორმაციით,  საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს 2020 წლის ქვეყნის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი წარუდგინა.

ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ბიურომ დაამტკიცა საპარლამენტო კომიტეტებში დოკუმენტის განხილვის გრაფიკი, რომლის თანახმად, კანონპროექტი 20 ოქტომბერს დეპუტატების შენიშვნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მთავრობას დაუბრუნდება დამატებით დამუშავებაზე. შესწორებული ბიუჯეტი პარლამენტს ნოემბერში დაუბრუნდება და წლის ბოლომდე დამტკიცდება.

კანონპროექტის თანახმად, ბიუჯეტის მთავარი მიზანია სამთავრობო პროგრამის „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ განხორციელების უზრუნველყოფა. აქედან გამომდინარე, ბიუჯეტში ჩადებული ძირითადი პრიორიტეტებია ქვეყნის მოსახლეობის სოციალური დაცვა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა.

რა მონაცემებზე დაყრდნობით არის დაანგარიშებული ბიუჯეტი

საქართველოს მთავრობის პროგნოზით, 2020 წელს ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა 5% იქნება.

პროგნოზში გათვალისწინებულია მშპ-ის ზრდის ამჟამინდელი მაჩვენებლები და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მონაცემები მომავალი წლის მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის კუთხით, მათ შორის პროგნოზები საქართველოსთვის.

ამრიგად, მთავრობამ გადაწყვიტა ბიუჯეტის გამოანგარიშება მშპ-ს 5%-იანი ზრდის საფუძველზე 3%-იანი დეფლატორის გათვალისწინებით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მეთოდოლოგიით, საბიუჯეტო დეფიციტი არ უნდა აღემატებოდეს მშპ-ს 2.6% -ს.

2020 წლის ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების პროგნოზი

მაჩვენებელი 2019 წელი  2020 წელი
ეკონომიკური ზრდა, % 4,5 5,0
დეფლატორი, % 4,5 3,0
მშპ-ს მოცულობა, მლრდ ლარი 44,9 48,5
შემოსულობები კონსოლიდირებულ ბიუჯეტში, მლრდ ლარი 11,3 12,1
ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-სთან, % 2,7 2,7
ბიუჯეტის ხარჯები მშპ-სთან, % 24,6 23,2

სახელმწიფო ბიუჯეტში შემოსულობები დაგეგმილია 14 მილიარდი ლარის დონეზე, მათ შორის შემოსავლები 11 მილიარდი ლარის დონეზეა გათვალისწინებული.

სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებმა უნდა შეადგინოს 10.3 მილიარდი ლარი, გრანტებმა – 200 მილიონი ლარი, ხოლო სხვა შემოსავლებმა – 515 მილიონი ლარი.

როგორ არის განაწილებული საბიუჯეტო სახსრები

კანონპროექტის თანახმად, სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრება 14,2 მილიარდი ლარის ოდენობით, მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები – 13 მილიარდი ლარით, ხოლო დონორების დაფინანსება – 1.2 მილიარდი ლარით.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის 2020 წლის საპროგნოზო მაჩვენებლები

  2019 წელი 2020 წელი
შემოსულობები ბიუჯეტში 12863,8 14040,0
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 9645,0 10320,0
გრანტები 382,7 200,0
ბიუჯეტის ასიგნებები 13090,0 14211,9

2020 წელს ყველაზე დიდ დაფინანსებას მიიღებენ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტრო, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ასევე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.

კერძოდ, ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება მიმდინარე წელთან შედარებით 382.6 მილიონი ლარით იზრდება და 4.3 მილიარდს ან ასიგნებების ჯამური მოცულობის 30.6% -ს შეადგენს.

საქართველოში 2020 წლისთვის საბიუჯეტო ასიგნებები სფეროების მიხედვით

ასიგნების მიმართულება ასიგნების მოცულობა, მილიონი ლარი მშპ-ს მიმართ,%
ზოგადი დანიშნულების სახელმწიფო ხარჯები 1 723,6 3,6
თავდაცვა 978,4 2,0
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1 209,8 2,5
ეკონომიკური საქმიანობა 2 207,7 4,6
გარემოს დაცვა 102,3 0,2
კომუნალური მეურნეობა 143,3 0,3
ჯანდაცვა 1 118,5 2,3
დასვენება, კულტურა და რელიგია 335,9 0,7
განათლება        1 539,7 3,2
სოციალური დაცვა 3 512,8 7,2

რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტი გაიზრდება 71,6 მილიონი ლარით და ორ მილიარდს გადააჭარბებს. განათლების, მეცნიერების და სპორტის სამინისტროს დაფინანსება გაიზრდება 132.4 მილიონი ლარით და 1.6 მილიარდი ლარს შეადგენს.

ნახეთ მეტი
Back to top button