ეკონომიკამთავარი

რუსეთ-უკრაინის ომის შესაძლო გავლენა სომხეთის ეკონომიკაზე

რუსეთ-უკრაინის ომმა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ დაწესებულმა სანქციებმა დიდი მერყეობა გამოიწვია რეგიონის ფინანსურ ბაზრებზე. სომხეთის ეკონომიკასა და ფინანსურ სისტემაზე შესაძლო ზემოქმედების კუთხით, ცენტრალურმა ბანკმა შეაგროვა შესაძლო პოტენციური კითხვები და შეეცადა პასუხი გაეცა.

1. როგორ იმოქმედებს SWIFT სისტემის გათიშვა სომხეთის საბანკო სისტემაზე?

SWIFT სისტემა ფინანსური ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციის გაცვლის საერთაშორისო სტანდარტია. SWIFT სისტემის გათიშვა არ ეხება ყველა  რუსულ ბანკს, ძირითადად დიდ ბანკებს. სომხურ კომერციულ ბანკებს შეუძლიათ თავისუფლად განახორციელონ ტრანზაქციები რუსეთის სხვა კომერციულ ბანკებთან. სომხეთის რესპუბლიკის კომერციულ ბანკებს ასევე შეუძლიათ გაცვალონ ინფორმაცია ფინანსური ტრანზაქციების შესახებ ალტერნატიული ფორმით, რაც ასევე უზრუნველყოფს ფინანსური ტრანზაქციების შეუფერხებლად განხორციელებას. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ  რა  გავლენა შეიძლება მოახდინოს  სანქციებმა ფულის გადარიცხვის არაკომერციულ სისტემებზე.

2. როგორ განხორციელდება ფინანსური ტრანზაქციები რუსულ და სომხურ ბიზნესებს შორის?

ფინანსური ოპერაციების ტექნიკური მხარე აღწერილია ზემოთ. ტრანზაქციების ეკონომიკური პირობები – ვალუტა, საბანკო ანგარიშები და ა.შ. – უნდა განხორციელდეს დამატებითი ხელშეკრულებების საფუძველზე ცალკეულ ბიზნესებთან, მათ უცხოელ პარტნიორებთან და შესაბამის კომერციულ ბანკებთან. სომხეთის რესპუბლიკის ყველა კომერციული ბანკი ცდილობს გამოავლინოს და აღმოფხვრას შესაძლო პრობლემები. სომხეთის რესპუბლიკის ცენტრალური ბანკს მიაჩნია, რომ ამ პრობლემების გადაჭრა შესაძლებელია  და ის ფინანსური სტაბილურობისთვის უმნიშვნელო რისკია.

3. როგორ იმოქმედებს სანქციები სომხეთის ეკონომიკაზე?

სანქციების გავლენა სომხეთის ეკონომიკაზე პირობითად შეიძლება დაიყოს ორ ნაწილად: ეკონომიკური ტრანზაქციების გავლენა  და ფინანსური ტრანზაქციების ზგავლენა. ფინანსურ ტრანზაქციების გავლენაზე უკვე ვისაუბრეთ.  ეკონომიკური ტრანზაქციების გავლენა ექსპორტზე და ფულად გზავნილებზე წარმოდგენილია ქვემოთ და. ამავდროულად, ეს ზემოქმედება შეიძლება იყოს არა მხოლოდ უარყოფითი, არამედ გარკვეული დადებითი შედეგითაც გამოირჩეოდეს –  რეგიონიდან ადამიანური რესურსებისა და კაპიტალის შემოდინების თვალსაზრისით.

4. როგორ იმოქმედებს რუბლის ასეთი გაუფასურება სომხეთის ექსპორტზე?

რუბლის კურსის გავლენა რუსეთის ფედერაციაში ექსპორტზე მოკლევადიან პერიოდში, ბუნებრივია, გარკვეულწილად უარყოფითი იქნება: სომხეთში წარმოებულ საქონელსა და მომსახურებაზე საგარეო მოთხოვნა მოკლევადიან პერიოდში შემცირდება. გრძელვადიანი ზემოქმედების ოდენობა დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე: ტრანზაქციის ვალუტაზე, გადახდის პირობებზე, ექსპორტიორი კომპანიების მოქნილობაზე, ინფლაციის მაჩვენებლებზე რუსეთში და ა.შ. ერთ-ერთი ბუნებრივი რეაქცია იქნება ბიზნესის მიერ საექსპორტო ტრანზაქციების დივერსიფიკაცია, როდესაც მეწარმეები მოისურვებენ  რისკების შემცირებას.

5. როგორ იმოქმედებს ეს მოვლენები სომხეთის რესპუბლიკის ფინანსურ სტაბილურობაზე?

სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედი ყველა ბანკი მოქმედებს სომხეთის რესპუბლიკის სამართლებრივ სფეროში, რეგულირდება და კონტროლდება სომხეთის რესპუბლიკის ცენტრალური ბანკის მიერ. სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედი ყველა კომერციული ბანკი არის რეალიზებული, მაღალკაპიტალიზებული, ისინი ახორციელებენ თავიანთ საქმიანობას ნორმალურად. ცალკეულ შემთხვევებზე ცენტრალურმა ბანკმა უკვე გაავრცელა მკაფიო განცხადება. ცენტრალური ბანკი ყოველთვის მზადაა უზრუნველყოს ფინანსური სისტემისთვის საჭირო რეალიზება  ნაკისრი ვალდებულებების სათანადოდ შესრულების მიზნით.

ნახეთ მეტი
Back to top button