ეკონომიკა

1 იანვრიდან საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი 20 პროცენტი გახდა

2023 წლის 1 იანვრიდან საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი 20 პროცენტამდე შემცირდა. საშემოსავლო გადასახადი არის სახელმწიფო გადასახადი, რომელიც გადაიხდება სრ სახელმწიფო ბიუჯეტში. საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელად ითვლებიან რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფიზიკური პირები. უფრო მეტიც, ინდივიდუალური მეწარმეები და ნოტარიუსები, როგორც ფიზიკური პირები, საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელებად ითვლებიან მხოლოდ პირადი შემოსავლის თვალსაზრისით. https://armenpress.am/arm/news/1100944.html? სომხეთის რესპუბლიკის რეზიდენტ ფიზიკურ პირებად ითვლებიან ისინი, ვინც საგადასახადო წლის განმავლობაში ფაქტობრივად იმყოფებოდნენ სომხეთის რესპუბლიკაში 183 ან მეტი დღის განმავლობაში ან რომელთა სასიცოცხლო ინტერესების ცენტრი სომხეთის რესპუბლიკაშია. გარდა ამისა, რეზიდენტი ფიზიკური პირები არიან ის პირები, რომლებიც დასაქმებულნი არიან სომხეთის სახელმწიფო სამსახურში და დროებით მუშაობენ სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიის გარეთ.

სომხეთის რესპუბლიკის არარეზიდენტი ფიზიკური პირები არიან ის ფიზიკური პირები, რომლებიც ზემოაღნიშნული რეგულაციების შესაბამისად არ არიან რეზიდენტი ფიზიკური პირები.

რეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის საშემოსავლო გადასახადად ითვლება სრ წყაროებიდან ან/და სრ გარეთ წყაროებიდან მიღებული მთლიანი შემოსავალი. არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის, მთლიანი შემოსავალი სრ წყაროებიდან.

დასაბეგრი შემოსავალი განისაზღვრება, როგორც დადებითი განსხვავება მთლიან შემოსავალსა და გამოქვითვას შორის.

ნახეთ მეტი
Back to top button