ეკონომიკა

დაწესდა კვოტა სრ ტერიტორიიდან მესამე ქვეყნებში ექსპორტირებულ ძვირფას ლითონებზე

29 თებერვალს, მთავრობამ კვოტა დააწესა სომხეთის ტერიტორიიდან მესამე ქვეყნებში საბაჟო პროცედურით „გადამუშავება საბაჟო ტერიტორიის გარეთ“ ექსპორტირებულ ძვირფას ლითონებზე ან ძვირფასი ლითონებით დაფარულ ლითონებზე.

შესაბამისად, საბაჟო პროცედურის „საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავება“  გამოყენება დაუშვებელია ძვირფასი ლითონებისა და ძვირფასი ლითონებით დაფარული ლითონებისთვის, რომელთა გადამუშავების შედეგია ხელოსნის ხელით დამზადებული სამკაულები, ოქროსა და ვერცხლის ნაწარმი, სხვა პროდუქტები და მათი ნაწილები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მესამე ქვეყნების წინააღმდეგ არასატარიფო ღონისძიებების შესახებ ოქმის შესაბამისად, წევრმა სახელმწიფომ ცალმხრივად მიიღო გადაწყვეტილება გადამუშავების მიზნით მითითებული საქონლის ექსპორტზე რაოდენობრივი შეზღუდვების გამოყენების შესახებ საბაჟო ტერიტორიის გარეთ.

ამ შემთხვევაში აღნიშნული საქონლის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის გამოყენება ხორციელდება წევრი სახელმწიფოს საბაჟო ორგანოში სახელმწიფო კონტროლის აქტის წარდგენის შემთხვევაში.

აღსანიშნავია, რომ პროექტი ითვალისწინებს არასატარიფო კვოტას სომხეთის რესპუბლიკისთვის:

1200 კგ – ძვირფასი ლითონები ან ძვირფასი ლითონებით დაფარული ლითონები,

5000 კგ – ვერცხლი ნედლი სახით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აუცილებელია საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა მიერ ძვირფასი ლითონების ან ძვირფასი ლითონებით დაფარული ლითონების ექსპორტის ლიცენზირების პროცედურის შემუშავება.

ნახეთ მეტი
Back to top button