პოლიტიკა

სომხეთსა და საბერძნეთს შორის სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის პროცესი გაფართოვდება და გაღრმავდება

თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ არმან სარგსიანმა წარმოადგინა მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივა „სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ“ 2023 წლის 14 დეკემბერს ათენში ხელმოწერილი შეთანხმების რატიფიცირების შესახებ.

ამ შეთანხმების მიზანია ორ ქვეყანას შორის სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის პროცესის გაფართოება და გაღრმავება.

„შეთანხმება განსაზღვრავს სამხედრო-ტექნიკურ სფეროში თანამშრომლობის მიმართულებებს, საჭირო სპეციალისტებისა და ტექნიკური პერსონალის მომზადების პროცესს, სამხედრო-ტექნიკურ სფეროში მოქმედი ორგანიზაციების მხარდაჭერას და თანამშრომლობის განხორციელების საშუალებებს“, – განაცხადა სარგსიანმა.

მისი თქმით, თანამშრომლობის მიმართულებები იქნება იარაღის, საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების წარმოებისთვის ტექნოლოგიების გადაცემა და ტექნიკური მხარდაჭერა, საბრძოლო მასალის წარმოების სფეროში ინფორმაციისა და გამოცდილების გაცვლა, სამხედრო პროდუქციის სფეროში კვლევების განხორციელება და მათი წარმოება, მათი წარმოების მიზნით ერთობლივი ორგანიზაციების შექმნა, აგრეთვე მხარეთა ურთიერთთანამშრომლობა შეთანხმებით.

შეთანხმება ითვალისწინებს დებულებებს სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის საშუალებებზე, მათ შორის ტექნიკური პერსონალის მომზადებაზე, მესამე ქვეყნებში წარმოებული სამხედრო საქონლის შეკეთებასა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევის ჩათვლით.

ხელშეკრულების ფარგლებში ერთობლივი სამუშაოს შედეგებისა და აღჭურვილობის მესამე პირებზე მიყიდვა, ასევე წარმოების ნებართვის გაცემა საჭიროებს ორივე მხარის წინასწარ წერილობით თანხმობას, ხოლო მესამე პირებთან მათი წვდომა დარეგულირდება ცალკე შეთანხმებებით.

შეთანხმების განსახორციელებლად და თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით, იგეგმება სომხურ-ბერძნული კომისიის შექმნა, რომელიც შეაფასებს შეთანხმებას, წარმოადგენს რეკომენდაციებს და პრიორიტეტებს თანამშრომლობის შემდგომი განვითარებისთვის და დაამტკიცებს სამუშაო გრაფიკს.

ხელშეკრულება ასევე ითვალისწინებს მისი განმარტებისა და გამოყენებისას წარმოშობილი დავების გადაწყვეტის, აგრეთვე ხელშეკრულების ძალაში შესვლისა და შეწყვეტის წესს.

შეთანხმების რატიფიცირებით მხარეები ეთანხმებიან და აძლიერებენ თანამშრომლობას სამხედრო, სამხედრო-ტექნიკურ და ეკონომიკურ სფეროებში.

ხელშეკრულების რატიფიცირება სრულად შეესაბამება სომხეთის რესპუბლიკის სტრატეგიულ ინტერესებს და მისი განხორციელება იძლევა შესაძლებლობას გაფართოვდეს საერთაშორისო თანამშრომლობა სამხედრო-ტექნიკურ სფეროში, როგორიიცაა სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარება, სომხეთის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების თანამედროვე იარაღით აღჭურვა, სამხედრო და სხვა ტექნიკით აღჭურვისა და პერსპექტიული განვითარებისთვის შესაძლებლობების შექმნა.

როგორც სტრუქტურულად, ასევე შინაარსობრივად შეთანხმება შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ სახელშეკრულებო სამართლის ნორმებსა და პრინციპებს და მიმართულია სახელმწიფოთა თანამშრომლობის პრინციპის პრაქტიკულ განხორციელებაზე, რომელიც საყოველთაოდ სავალდებულოა ზოგად საერთაშორისო სამართალში.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, სომხეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრო მიზანშეწონილად მიიჩნევს „სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმების რატიფიცირებას.

თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თქმით, შეთანხმება ეროვნულ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხთა კომიტეტში განიხილეს და დადებითი დასკვნა მიიღო.

სარგსიანმა მოუწოდა შეთანხმების სასარგებლოდ კენჭისყრისკენ.

ნახეთ მეტი
Back to top button