პოლიტიკა

საფრანგეთის განვითარების სააგენტო სომხეთს 75 მილიონი ევროს საბიუჯეტო სესხს გადასცემს. არსებობს წინაპირობები

მთავრობამ 20 ივნისს გამართულ სხდომაზე სომხეთსა და საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს შორის სასესხო ხელშეკრულება დაამტკიცა.

გადაწყვეტილების დასაბუთებაში აღნიშნულია, რომ 2024წ 26 ივნისს იგეგმება „სომხეთის მთავრობასა და საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს შორის საკრედიტო ხელშეკრულების No. CAM 1024 01 C“ გაფორმება, რათა მიიღოთ 75 მილიონი ევროს საკრედიტო სახსრები სომხეთის საბიუჯეტო მხარდაჭერის პროგრამის სახით. სესხი,

პროექტის სფერო, კერძოდ, მოიცავს:

ფისკალური დაგეგმვის, გამჭვირვალობის, რისკების მართვის, ასევე სახელმწიფო ხარჯების ეფექტიანობის გაზრდას,

სახელმწიფო საინვესტიციო სისტემის რეფორმებს, მათ შორის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სისტემას,

სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის მოდერნიზაციას,

მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკის შემუშავებას, კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის გაზრდას და მწვანე ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენების გაფართოებას;

მთავრობის ვალების მართვის სისტემის გაუმჯობესებას,

ფინანსური და კაპიტალის ბაზრების განვითარებას,

კორპორატიული გამჭვირვალობის გაფართოებას ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საქმიანობის რეგულირების საკანონმდებლო ბაზის გადახედვით.

ორმხრივად შეთანხმებული პოლიტიკის სამოქმედო ცხრილით განსაზღვრული ღონისძიებებისა და რეფორმების განხორციელება მთელ რიგ სფეროებში, საბიუჯეტო მხარდაჭერის სახსრების მიღების წინაპირობაა.

საბიუჯეტო მხარდაჭერის სახსრები მიმართული იქნება „სომხეთის რესპუბლიკის 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ სრ კანონით განსაზღვრული დეფიციტის დასაფინანსებლად, ამიტომ საკრედიტო სახსრების დროულად მიღებას დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფო ბიუჯეტის კატეგორიებით გათვალისწინებული ხარჯების დაფინანსების თვალსაზრისით.

ნახეთ მეტი
Back to top button